బాంగళూర్ ఉజ్వల గార్మెంట్సను ప్రారంబించిన శ్రీ ఇమ్మిడి సిద్దేశ్వరస్వామి

బెంగళూరు రవిమాకిలే గారి ఉజ్వల గార్మెంట్స్ను జగత్గురు శ్రీ ఇమ్మిడి సిద్దేశ్వరస్వామి ప్రారంభించి పూజలో పాల్గొన్నారు .తరువాత సిద్దేశ్వరస్వామి తానే స్వయంగా కుట్టుమిషన్ తన చేతులతో కుట్టి ,గార్మెంట్స్ అంచెలంచల గ అభివుద్ది చెందాలని ఆశిర్వదించారు