రాయచోటి వైసీపీ MLA శ్రీ కాంత్ రెడ్డ గారు మొక్క నాటి నూతన సం// శుభాకాంక్షలు అందరికి తెలియజేసారు.

రాయచోటి లో  MLA శ్రీ కాంత్ రెడ్డి మొక్కలు నాటి రాయచోటి నాయకులకు కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు నూతన సం// శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

MLA కి కూడా భారీ స్థాయిలో నాయకులు, కార్యకర్తలు. ప్రజలు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *