రాయచోటి సుగవాసి. ప్రసాద బాబు గారికి నూతన సం// శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాయకులు కార్యకర్తలు
న్యూస్ టీవీ ద్వారా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు