చిన్న పిల్లలకి అంగన్వాడీ సెంటర్లో బుక్స్ పంపిణీ చేస్తున్న సోమరాజు రెడ్డయ్య రాజు || newstv-live.com